Algemene voorwaarden Wel Advocatuur 2023

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst van opdracht tussen Wel Advocatuur en cliënt, voor zover hiervan door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De werking van de artikelen 7: 404, 7: 407 lid 2 en 7: 409 BW wordt uitgesloten.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
4. Als de wijziging of aanvulling van een opdracht financiële gevolgen heeft, zal Wel Advocatuur de cliënt hierover tevoren informeren.
5. Partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen.
6. Partijen kunnen bij het tot stand komen van een overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
7. Als geen vast honorarium wordt overeengekomen, wordt het vastgesteld op grond van het werkelijk bestede aantal uren. In dat geval wordt het honorarium berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Wel Advocatuur, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
8. Kostenramingen en honorariumafspraken zijn exclusief omzetbelasting en kantoorkosten (6%).
9. Het honorarium, zo nodig vermeerderd met verschotten en/of declaraties van na overleg met cliënt ingeschakelde derden, wordt per maand of na volbrenging van de werkzaamheden aan cliënt in rekening gebracht, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt.
10. Wel Advocatuur kan, na zulks te hebben afgesproken, een voorschot in rekening brengen. De werkzaamheden starten na betaling van het voorschot.
11. Betaling door cliënt geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op het door Wel Advocatuur aangewezen Iban-nummer in de valuta waarin is gefactureerd.
12. Als cliënt niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is Wel Advocatuur zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd, nadat cliënt ten minste eenmaal is aangemaand te betalen, vanaf de vervaldag tot op de datum van algehele voldoening de wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom in rekening te brengen.
13. In geval van een gezamenlijke gegeven opdracht zijn cliënten hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het gehele factuurbedrag.
14. Ten aanzien van gefinancierde rechtshulp door de Raad voor Rechtsbijstand.
-Bij het verlenen van een opdracht verplicht cliënt zich om, indien aanspraak wordt gemaakt op gefinancierde rechtshulp, alle voor deze aanvraag benodigde gegevens in te leveren voorafgaande aan de te verlenen rechtsbijstand.
-Voor alle werkzaamheden, voorafgaand aan de datum van afgifte van een toevoeging, is door cliënt een voorschot verschuldigd. Het verlopen van termijnen door het niet tijdig aanleveren van informatie bij de Raad voor Rechtsbijstand komt voor rekening van de cliënt. Het verlopen van termijnen komt voor rekening van cliënt, indien door cliënt niet tijdig hetzij het voorschot, hetzij, na afgifte van de toevoeging, de opgelegde eigen bijdrage en de verschotten (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, uittreksels) zijn voldaan.
-Alle te verrichten werkzaamheden komen voor rekening van cliënt tot het moment dat de Raad voor Rechtsbijstand een onvoorwaardelijke definitieve toevoeging heeft afgegeven. In dat geval komen de werkzaamheden voor rekening van cliënt tot de datum van ingang van de toevoeging.
-Als de Raad voor Rechtsbijstand de verleende toevoeging na beëindiging van de zaak intrekt, wordt voor de gewerkte uren alsnog het gebruikelijke uurtarief in rekening gebracht.
15. Wel Advocatuur is gerechtigd, zonder voorafgaande mededeling aan cliënt, melding te doen aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties van daarvoor in aanmerking komende handelingen die ter kennis van Wel Advocaten komen.
16. Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Wel Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Wel Advocatuur in verband met die verzekering draagt.
17. Als een gebeurtenis die tot aansprakelijkheid leidt niet door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
18. Op elke overeenkomst tussen Wel Advocatuur en cliënt is Nederlands recht van toepassing.
19. Na het sluiten van het dossier worden de stukken nog 7 jaar bewaard, of een digitale kopie daarvan. Het dossier is en blijft eigendom van Wel Advocatuur en wordt in beginsel niet overgedragen aan de cliënt/ opdrachtgever. Alle stukken zijn gedurende de opdracht aan cliënt toegezonden. Te allen tijde kan een extra kopie van het dossier worden verkregen. Voor het vervaardigen daarvan worden kosten in rekening gebracht (minimaal 25 euro).
20. Wel Advocatuur, is een eenmanszaak van M.M. van Woensel. Waar in deze algemene voorwaarden Wel Advocatuur staat , wordt M.M. van Woensel bedoeld.

2023

De algemene voorwaarden van Wel Advocatuur (KvK 76857786) zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding en bevatten een beperking van de aansprakelijkheid.